Hoạt động chuyên môn

HD ra de KTDK theo TT 22

HD biên soạn đê theo TT22 môn Toán HD ra đe KTĐK môn LS&ĐL HD ra đe KTĐK môn TV HD KTĐK môn TA HD ra de DK mon KHOA HOC

Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 cuối kì 1

 TRƯỜNG TH PHÙ HÓA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 1 –CGD     BÀI ĐỌC :(GV chọn một trong hai bài sau) Đề 1: Đọc phân tích các tiếng…

Thông tư 30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 30/2014/TT-BGDĐT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Hà Nội,  ngày 28 tháng 8 năm 2014                                                                        THÔNG TƯ Ban hành Quy…

Kế hoạch chuyên môn 2015 – 2016

  TRƯỜNG TH PHÙ HÓAKẾ HOẠCH TỔ 1 – 2 – 3    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              Phù Hóa, ngày … tháng … năm 2015     KẾ HOẠCH TỔ…